2020-05-05 Nuotolinio mokymo(si) susitarimų pakeitimai